понеделник, 17 август 2009 г.

Етика на науката

Етика на науката и технологията

Светът днес посреща големи предизвикателства повечето, от които косвено или пряко са свързани с науката. Технологичните извращения, замърсяването на околната среда и нарастващия социален и икономически дисбаланс между богати и бедни страни доведоха до все по-нарастващото недоверие в науката, често насочена срещу развитието и по-ускореното приложение на прогресивни технологии.
Нарастващото разбиране, че науката не е освободена от влиянието на културния статус, интереси, ценности, гледища на учените, както и от връзките им с останалите деятели на обществото, подчертава необходимостта от етично образование. Учените срещат етични проблеми при избора на образование и научни изследвания, при избора на изследователски проекти и работата си с публикации и медии.
Как може да се увеличи способността на младите учени да различават доброто от злото и да почувстват отговорност пред обществото и околната среда? Днес повечето хора са съгласни, че трябва да се установят добри стратегии за осигуряване на устойчиво развитие. Етичното образование може да изиграе решителна роля в работата за устойчиво развитие. Етичните ценности са принципния фактор в общественото взаимодействие и в същото време най- ефективното средство за промяна и трансформация.
Някои стъпки към етично образование вече бяха предприети от Обединените Нации. Успоредно през 1999 г. в Будапеща на Световния Конгрес на науките на ЮНЕСКО бе поета инициатива за засилване на етичното образование. Точка 31. от Декларацията изработена на тази конференция гласи:
" Всички учени се посвещават във високи етични стандарти и етични кодове основани върху съответни норми втъкани в инструментите за международни права на човека, които трябва да се установят за научните професии."
Какво е етика? Етиката е систематично изследване на въпросите за добро и зло, правилно и неправилно. Тя отразява различни морални принципи и ги оценя критично. Целта на етиката е да намери набор от морални принципи, които заслужават да бъдат възприети и биха могли да ни ръководят в живота.
Много от възможностите отворени от науката са разрушителни и отрицателни. Но науката също дава възможност условията на живот да бъдат подобрени, да се осъзнаят нуждите на хората от различните части на света, дава и по -големи възможности да им се помогне. Централната цел на етичното образование трябва да стане развитието на способността на учените да различават и анализират етични въпроси, за да могат да стигат до правилни решения за действие според етичните принципи. Това включва няколко частични цели като:
- увеличаване осъзнаването на етичните въпроси сред учениците
- по-дълбоко разбиране на етичните въпроси и по -голяма яснота по тях.
- развитие способността да се поставят етичните проблеми в по-широк контекст като се изясняват алтернативите които можем да избираме и как техните позитивни и негативни резултати са повлияли на онези, които са били под тяхното действие.
- развитие на умения за анализ и аргументация.
- определяне на области където социалната практика или законодателство е в несъответсвие с етичните изисквания, които изглеждат добре обосновани
Много страни засега нямат хора с необходимата квалификация.
Но докато богатите страни срещат предизвикателството да установят програми изграждащи компетентност в етиката, то развиващите се страни имат нужда от подкрепа от чужбина за да развият такава компетентност. В много развиващи се страни има не само недостиг на квалифицирани учители, но и съвременни материали за етични програми, а също и малки възможности на международно ниво за изследвания и учители, които да си взаимодействат и развият своята квалификация.
Важно е също да се отбележи, че курсовете по етика трябва да са съобразени с културните и традиционни различия. За развиващите се страни е особено важно да се изгради компетентност по етика тъй като са подложени на многобройни нарушения като несправедливи търговски договори, лошо отношение към работниците, заграбване на националните ресурси и др.
Обучението по етика не означава да даваме на другите собствената си етична гледна точка. Това изисква подробна и широка компетентност в етичните теории и обосновки. Онези, които отговарят за етичното обучение имат задачата да се уверят, че учителите имат такава квалификация. Това също е една от целите на програмата на ЮНЕСКО върху етика на науката и технологиите.

Из от " Издание на ЮНЕСКО за международно образование по наука, технология и околна среда", том ХХIХ, Nо 3-4, 2004Из " Образованието днес", Списание на ЮНЕСКО, Образователен сектор, 2005, с.5


Превод : Румяна Русева

Няма коментари: