петък, 3 юли 2009 г.

Съвременното образование - нови перспективи

Education Today - New Perspectives

Румяна Радева

Човекът днес се изправя срещу голяма дилема - как да съхрани собствената си уникална индентичност в глобалния процес на преобразуване на ценностите и предаването им в новата епоха като единен универсален етичен код. Взаимодействието между културите и нациите, срещите на разнородни и дори противоречиви възгледи и начин на живот неминуемо довеждат до сблъскък на субективното човешко възприятие и преживяване с обективните закони за хармонично развитие.
Ето защо, съвременното образование днес изисква нови интегрални подходи и методи, където присъстват интеркултурния диалог и задълбоченото осъзнаване на действителността. То трябва да подготви младите хора към ново осмисляне на живота и практическо приложение на културните ценности и постижения на най-прогресивните представители на човешката цивилизация.
Преодоляването на конфликтите поставя всеки един от нас в позицията на субект - партньор по отношение на овладяване на силите, които искат да разрушат човешкото у човека. Давлението на средата сред младежта е естествено проявление на агресивните тенденции в обществото. Затова от съществено значение е и работата по преодоляване на невежеството, агресията и егоцентризма чрез средствата на изкуството и спорта. Днес рационално-академичното познание трябва да стъпи върху духовното познание и да развива духа на младият човек, интуитивното му прозрение и спонтанност ,за справяне в непредвидими житейски ситуации.
Участието на младите хора в повече артистични проекти и програми довежда до спадане на риска от сексуална злоупотреба и болести предавани по сексуален път.
От съществено значение за повишаване на успеха на учениците е тяхната самодисциплна и насока на мисълта и съзнанието в изпълнение на поставените им интересни творчески задачи. Работа в екип подпомага процесът на мобилизация на силите, въвежда съзтезателен дух и чувство за отговорнсот и взаимопомощ. В американските училища на редица щати съществуват образователни центрове за изграждане на сърцето и характера, като в помощ за учителя са разработени редица уроци за разлините групи ученици. За подробности Бж: character.education.com

За образованието на 21 век

Размисли по повад конференцията в хотел "Родина" - 1998 г . в гр. София

Инициативата на Юнеско да създаде международна комисия за образование на 21 век е постигнала резултати от световен опит. Сред множеството предизвикателства на бъдещето, образованието изглежда като необходимост, която би благоприятсквала човечеството да се развие устойчиво и по-уверено за иденте на мира, свободата, демокрацията и социалната справедливост. Досегашиният опит на локални и световни войни , на насилие, бедност и богаство, безработица и аморалност не води към решаване на националните, регионалните и глобални проблеми.
На образованието днес се възлага световна мисия, която отразява една изначална загриженост за децата и младите хора, които обновяват общоностите, нациите и цивилизацията.
Ние сме пред прага на болезнено раждане на едно световно общество. В същността на това общество е развитието на личността и общностите.
Мисията на образовнанието е да позволи на всички да извлекат най-голяма полза от своя потенциал. Затова, образованието е в продължение към целия живот, то трябва да осигури едно продължително изгражданен на човешката личност, да формира една нова култура за взаимнозависимото развитие за осъществяване на общи проекти и предотвратяване на неизбежни кризи, конфликти и катастрофи.
опорите на новото образование образуват скелета на четирите стърба, които отправят послония към всички :
Първо послание : уча, за да зная - отправната точка за изграждане на обща култура, основаваща се на малък брой предмети и овладяване на методи и инструментариум за поднание на , ае не толкова за класихициране и сестематизирана информация и външно знание.
Второто послание: уча, за да правя, означава да се премине отвъд прага на професията и да се открие простор към широк кръг от знания за решаването на проблеми в многобройни непредвидими ситуациии.
Третото послание : уча, за да живеем заедно - свързано е с всички останали. Опознавайки другите, тяхната култура и духовни ценности, следва да се формира една нова духовност, на базата на чието освобождение от религиозни и обществени предразсъдъци и фалшиви митове, по-лесно ще се намират решения за рисковете и предизвикателствата на бъдещето.
Четвъртото послание : уча, за да бъда, касае цялостното развитие на всеки индивид - интелектуално, деховно и физическо. Това означава учащият се да бъде научен как да пази здравето си като неоценима ценност.

Публична тайна е, че първите стъпки в тютюнопушенето, алкохолизма, използването на наркотици, секуалните злоупотреби и т.н. започват именно в училище.
Пазарните условия изискав инициативни млади хора, уверени във възможностите си сами да управляват сабствения си живот. Бъдещето принадлежи на смелите - онези, които добре знаяш могат да искат от живвота и пътищата , по които да стигнат, зада реалицират смисъла на своето съществуване.

Изпалзвана лит. : " Образованието на 21 век - национални проекции" Сборник доклади, 1998 г.

Няма коментари: